ข้อความของพระเจ้า

ข้อความของพระเจ้า

สวัสดีพี่น้อง! ในฐานะมิชชั่นวันที่เจ็ด คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามที่พบในวิวรณ์ 14:6-12 ท้ายที่สุด ถ้อยแถลงเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของข้อความและพันธกิจของมิชชั่นวันที่เจ็ดนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวนี้ ข้อความเหล่านี้เป็นการพยากรณ์ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของพระคำของพระเจ้า และประกาศคำเตือนที่ร้ายแรงที่สุดที่พบในพระคัมภีร์

ข่าวสารของทูตสวรรค์องค์แรกนำข่าวประเสริฐอันเป็นนิจไปทั่วโลก

—เป็นการเรียกให้นมัสการพระเจ้าในฐานะผู้สร้างและประกาศชั่วโมงแห่งการพิพากษาของพระองค์ ระบบที่สองสร้างขึ้นจากชุดแรก โดยประกาศว่าบาบิโลน—ระบบการนมัสการเท็จที่ปฏิเสธคำประกาศของทูตสวรรค์องค์แรก ยอมรับภาพลวงตาของซาตานและรวมเป็นหนึ่งกับโลก—กำลังล่มสลาย ข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่สามทำให้เครื่องหมายของสัตว์ร้ายสว่างขึ้น ตรงกันข้ามกับวันสะบาโตที่แท้จริงของพระเจ้าในฐานะตราประทับของพระเจ้า กระตุ้นให้ผู้คนไม่รับเครื่องหมาย

ในฐานะมิชชันนารีเซเว่นเดย์ เราคุ้นเคยกับเนื้อหาของข่าวสารเหล่านี้ แต่เราประกาศบ่อยเพียงใด นอกเหนือจากการประชุมในที่สาธารณะ

Ellen White แบ่งปันความเข้าใจที่สำคัญนี้: “เหล่าทูตสวรรค์กำลังโบยบินอยู่ท่ามกลางสวรรค์ ประกาศข้อความเตือนให้โลกรู้ และมีผลโดยตรงต่อผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายของประวัติศาสตร์โลกนี้ ไม่มีใครได้ยิน เสียงของทูตสวรรค์เหล่านี้เพราะพวกเขาเป็นสัญลักษณ์แทนคนของพระเจ้าที่ทำงานสอดคล้องกับจักรวาลแห่งสวรรค์ ชายและหญิง ตรัสรู้โดยพระวิญญาณของพระเจ้าและชำระให้บริสุทธิ์โดยความจริงประกาศสามข้อความใน คำสั่งของพวกเขา” (Life Sketches, p. 429).

เห็นได้ชัดว่าเราทุกคนถูกเรียกให้ประกาศข่าวสารที่ช่วยชีวิตเหล่านี้ แต่จะทำอย่างไรในลักษณะทูตสวรรค์? ต่อไปนี้คือแง่มุมที่เป็นประโยชน์ 3 ข้อที่ควรคำนึงถึง:

1. เชื่อข้อความส่วนตัวและปล่อยให้พวกเขาเปลี่ยนใจเรา

เราไม่สามารถนำเสนอข้อความว่าเป็นความจริงได้หากเราสงสัยในตัวเอง ถึงเวลาแล้วที่จะต้องศึกษาข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสามอย่างถี่ถ้วนและปล่อยให้ความหมายของพวกมันจมดิ่งลงลึกไป แต่ความรู้หลักไม่เพียงพอ พวกเขาจะต้องเจาะเข้าไปในหัวใจ

เราได้รับคำเตือนว่า “ศัตรูจะวางทุกสิ่งในการดำเนินการเพื่อถอนความเชื่อมั่นของผู้เชื่อในเสาหลักแห่งศรัทธาของเราในข่าวสารในอดีตซึ่งวางเราไว้บนแท่นสูงแห่งความจริงนิรันดร์ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นและให้ ลักษณะการทำงาน ผู้ที่ยึดถือความจริงตามหลักวิชาด้วยปลายนิ้วอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งไม่ได้นำหลักธรรมมาสู่วิญญานชั้นในแต่ได้เก็บสัจธรรมอันสำคัญยิ่งไว้ในลานชั้นนอก ย่อมไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกาลก่อน ประวัติศาสตร์ของคนเหล่านี้ ซึ่งทำให้พวกเขาเป็นอย่างที่เป็น และได้สถาปนาพวกเขาให้เป็นผู้ทำงานเผยแผ่ศาสนาที่จริงจังและมุ่งมั่นในโลก ความจริงสำหรับเวลานี้มีค่า แต่บรรดาผู้ที่หัวใจไม่แหลกสลายด้วยการล้มลงบนศิลาพระเยซูคริสต์ จะไม่เห็นและเข้าใจว่าอะไรคือความจริง” (Life Sketches, p.

เพื่อน ๆ มาเชื่อพระคำของพระเจ้าและปล่อยให้มันทำงานแห่งการปฏิรูปในใจของเรา

2. ให้พระวิญญาณของพระเจ้าเติมเราด้วยความรักที่ลึกซึ้งเหมือนพระคริสต์สำหรับทุกคน

แก่นเรื่องความรักของพระเจ้าแทรกซึมอยู่ในพระคัมภีร์ 

เราอ่านใน 1 ยอห์น: “. . . พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ที่ดำรงอยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าอยู่ในพระองค์” (4:16) “ท่านที่รัก ถ้าพระเจ้ารักเราอย่างนั้น เราก็ควรจะรักกันด้วย” (4:11)

ในลูกา 10 เราเห็นความรักของพระเจ้าทั้งในเชิงปฏิบัติและทางวิญญาณ เมื่อถูกถามว่า “ใครคือเพื่อนบ้านของฉัน” (ข้อ 29) พระคริสต์ทรงตอบด้วยเรื่องราวของชาวสะมาเรียผู้ใจดี ผู้ซึ่งพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความต้องการของชายที่บาดเจ็บอย่างเห็นอกเห็นใจในทางปฏิบัติ

ต่อมา เราพบพระเยซูที่บ้านของมารีย์ มารธา และลาซารัส มารธารู้สึกรำคาญเพราะมารีย์ไม่ได้ช่วยในด้านการปฏิบัติของความบันเทิงแต่กลับฟังพระวจนะของพระเยซูแทน พระเยซูทรงตำหนิมารธาอย่างอ่อนโยนขณะชมเชยมารีย์ผู้ “เลือกส่วนดีนั้น ซึ่งจะไม่ถูกพรากไปจากนาง” (ข้อ 42)

ในขณะที่เราต้องทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน การให้ “ส่วนที่ดีนั้นซึ่งจะไม่ถูกเอาไป” นั้นสำคัญเพียงใด ซึ่งไหลออกมาจากพระวจนะของพระคริสต์ โดยเฉพาะใน “การเปิดเผยของพระเยซูคริสต์” ที่เราพบ ข้อความเหล่านี้ได้รับจากความรักอันลึกซึ้งต่อมวลมนุษยชาติและเพื่อแบ่งปันในจิตวิญญาณเดียวกันนั้น

3. ใช้วิธีการตามพระคัมภีร์เพื่อแบ่งปันข้อความที่สมบูรณ์

พระเจ้าประทานพรให้เราเข้าถึงผู้คนได้หลายวิธี แม้กระทั่งในช่วงโควิด-19 พบวิธีการสร้างสรรค์มากมายทางออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย กลุ่มเล็ก YouTube Zoom และอื่นๆ การเข้าถึงผู้คนผ่านวรรณกรรม—พิมพ์และออนไลน์—เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญมากในการเผยแพร่ข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสาม ข้าพเจ้าขอให้ท่านแบ่งปันข่าวสารจากสวรรค์เหล่านี้ในทุกวิถีทางที่พระเจ้านำ

เราได้รับแจ้งว่า “ในความหมายพิเศษ แอ๊ดเวนตีสในเจ็ดวันถูกกำหนดให้อยู่ในโลกในฐานะคนเฝ้ายามและผู้ถือความสว่าง พวกเขาได้รับมอบหมายให้ตักเตือนครั้งสุดท้ายสำหรับโลกที่พินาศ แสงสว่างอันน่าพิศวงจากพระวจนะของพระเจ้าอยู่บนพวกเขา พวกเขาได้รับงานนำเข้าที่เคร่งขรึมที่สุด – การประกาศ

Credit : สล็อต UFABET